Privacyverklaring Buroform nv

Identificatie van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de onderneming Drukkerij Buroform nv:

Het belang van uw privacy

Buroform hecht belang aan uw privacy en streeft ernaar om de persoonsgegevens die worden verzameld op een veilige en correcte manier te verwerken en gebruiken en dit steeds in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet van welke personen Buroform persoonsgegevens verwerkt, om welke persoonsgegevens het gaat en met welke doelstellingen deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Verder bevat deze privacyverklaring informatie over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop deze worden verwerkt.

Het is mogelijk dat aan deze privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Indien u twijfelt of de versie van de privacyverklaring waarover u beschikt de juiste is, dan verwijzen wij u naar www.buroform.be/privacy waar u steeds de meest recente versie van deze privacyverklaring kan vinden.

Deze privacyverklaring is onderverdeeld in categorieën van betrokkenen. U kan zich dan ook beperken tot het deel van de privacyverklaring dat voor u relevant is:

 • U bent een klant of een leverancier van Buroform? (zie deel 1)
 • U bent een (voormalig) werknemer van Buroform? (zie deel 2)
 • U solliciteert voor een job bij Buroform? (zie deel 3)
 • U heeft Buroform gecontacteerd via het contactformulier op onze website? (zie deel 4)
 • U heeft Buroform gecontacteerd via het offerteformulier op onze website of u bezorgde op een andere wijze uw gegevens met het oog op een offerte? (zie deel 5)
 • U bezorgde uw gegevens aan Buroform in het kader van een beurs of een evenement? (zie deel 6)
 • U bezocht onze website? (zie deel 7)

Verwerking van persoonsgegevens door Buroform

1. U bent een klant of een leverancier van Buroform?

In het kader van het klanten – leveranciersbeheer van Buroform kunnen de volgende gegevens van u als klant worden verwerkt:

 • Naam- en contactgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Aankoopgeschiedenis
 • Bankrekeningnummer

De naam-en contactgegevens en het e-mailadres worden bijgehouden ten behoeve van de facturatie. Deze gegevens worden bijgehouden omwille van een wettelijke verplichting. Zij worden bijgehouden voor de termijn die vereist is opdat Buroform aan haar fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kan voldoen.

De verwerking van de bovenstaande gegevens is daarnaast vereist voor ons relatiebeheer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten of leveranciers. De gegevens van de klanten of leveranciers in het kader van het relatiebeheer worden bewaard voor de wettelijke verjaringstermijn voor enige vorderingen die zouden kunnen ontstaan uit de overeenkomsten met de klant of leverancier.

2. U bent een (voormalig) werknemer van Buroform?

Buroform verwerkt volgende gegevens van haar (voormalige) werknemers:

 • Naam- en contactgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Bankrekeningnummer
 • Rijksregisternummer

De bovenstaande gegevens worden verwerkt in het kader van de personeels- en loonadministratie van Buroform. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de werknemer.

Het rijksregisternummer van de werknemer wordt uitsluitend gebruikt voor de toepassing van de reglementering rond de sociale zekerheid. De verwerking vindt plaats op grond van een wettelijke verplichting.

De gegevens worden bewaard voor zolang als nodig is opdat aan de overeenkomst uitvoering kan worden gegeven, daaronder begrepen het instellen van of verweren tegen alle mogelijke vorderingen die kunnen voortkomen uit de overeenkomst, alsook voor zolang als nodig opdat Buroform aan al haar sociale en fiscale verplichtingen kan voldoen (vb. bijhouden van sociale documenten).

3. U solliciteert voor een job bij Buroform nv?

In het kader van het beheer van sollicitanten kunnen door Buroform nv de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam- en contactgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Gegevens meegedeeld op CV (vb. werkhistoriek, studies, …)
 • Eventueel aanvullende informatie meegedeeld naar aanleiding van een sollicitatiegesprek.

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de evaluatie van kandidaturen van sollicitanten. De verwerking vindt plaats op grond van de toestemming van de sollicitant.

De toestemming kan door de sollicitant op elk ogenblik worden ingetrokken. Daarvoor dient de sollicitant een uitdrukkelijke melding te maken aan Buroform. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan door de sollicitant.

De gegevens van sollicitanten worden bewaard voor een periode van zes maanden.

4. U heeft Buroform gecontacteerd via het contactformulier op onze website?

Naar aanleiding van meldingen via het contactformulier, kunnen volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam- en contactgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Telefoon- of GSM-nummer
 • Diverse andere informatie die door de betrokkene vrijwillige wordt meegedeeld (vb. bankrekeningnummer, …)

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de opvolging van communicatie via onze website. De verwerking vindt plaats op grond van de toestemming van de betrokkene.

De toestemming voor de verwerking kan op elk ogenblik worden ingetrokken. Daarvoor dient de betrokkene een uitdrukkelijke melding te maken aan Buroform. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan door de betrokkene.

De gegevens die worden verkregen via het contactformulier op de website worden bewaard voor een periode van een jaar.

5. U heeft Buroform gecontacteerd via het offerteformulier op onze website of u bezorgde op een andere wijze uw gegevens met het oog op een offerte?

Naar aanleiding van aanvragen van offertes, kunnen volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam- en contactgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Telefoon- of GSM-nummer
 • Diverse andere data die door de betrokkene vrijwillig wordt meegedeeld (vb. bankrekeningnummer, …)

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de opvolging van offerteaanvragen. De verwerking vindt plaats op grond van de uitvoering van een overeenkomst.

De gegevens die worden verkregen via het contactformulier op de website worden bewaard voor de periode die vereist is opdat Buroform aan al haar contractuele en wettelijke verplichtingen kan voldoen.

6. U bezorgde uw gegevens aan Buroform nv in het kader van een beurs of een evenement?

De gegevens die Buroform nv van u kan verwerken zijn de volgende:

 • Naam- en contactgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Telefoon- of GSM-nummer
 • Huwelijksdatum

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de opdracht die u aan Buroform nv gaf of het bezorgen van een offerte. De verwerking vindt plaats op grond van de uitvoering van een overeenkomst.

De gegevens worden bijgehouden voor de wettelijke verjaringstermijn voor enige vorderingen die zouden kunnen ontstaan uit de overeenkomsten met de klant of leverancier.

7. U bezocht onze website?

Bij een bezoek aan de website van Buroform kunnen cookies worden bijgehouden die mogelijks volgende informatie bevatten:

 • IP-adres
 • Geografische gegevens
 • Interessegebied
 • Leeftijdscategorie
 • Geslacht
 • Bezoekersinformatie website (frequentie, navigatieflow)

Deze gegevens worden bijgehouden om bezoekers van onze website gericht een aangepaste oplossing en/of een gerichte services te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden verzameld mits toestemming gegeven door de contactpersoon.

Deze gegevens worden bewaard voor de termijn van 6 maanden.

Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website vind je in het cookiebeleid van Buroform.

Over welke rechten beschikt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

Recht op inzage

In de eerste plaats beschikt u over het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens waarover wij beschikken en die op uw persoon betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om na te gaan waarvoor uw gegevens worden gebruikt.

Recht op verbetering

In tweede instantie heeft u het recht om de gegevens die op u betrekking hebben te doen verbeteren wanneer deze niet (langer) correct zijn. Dit recht houdt ook in dat u ons kan vragen om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om in bepaalde gevallen te vragen dat de u betreffende persoonsgegevens worden gewist. Deze gevallen staan omschreven in het artikel 17 van de AVG. U beschikt onder meer over dit recht:

 • indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt,
 • indien u uw toestemming heeft ingetrokken voor de verwerking en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking voorhanden is,
 • indien u van mening bent dat de gegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen dat de persoonsgegevens die u aan ons heeft bezorgd, aan u of een door u aangeduide andere persoon worden overgedragen. Dit recht is beperkt tot de gegevens die u ons zelf heeft bezorgd, en strekt zich dus niet uit tot gegevens die wij uit andere bronnen hebben verkregen.

Ook betreft dit recht slechts die gegevens die verwerkt worden omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven of omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst én de verwerking daarenboven wordt verricht via geautomatiseerde processen.

Indien bepaalde van uw gegevens aan de voormelde voorwaarden voldoen, heeft u het recht om deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen of, indien dit technisch mogelijk zou zijn, een rechtstreekse doorgifte te vragen aan een andere onderneming.

Beperking van de verwerking

In de gevallen en onder de voorwaarden omschreven in artikel 18 van de AVG, beschikt u over het recht om de beperking van de gegevensverwerking te vragen.

Recht op bezwaar

Met betrekking tot een gegevensverwerking die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Buroform nv beschikt u steeds over het recht om bezwaar te uiten tegen deze verwerking overeenkomstig artikel 21 van de AVG.

Mogelijkheid tot klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

U heeft steeds de mogelijkheid om met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens een klacht te formuleren bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (te bereiken per telefoon op +32 (0)2 274 48 00 of per mail op contact@adp-gba.be). U kan deze gegevens ook vinden op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.